Regilamin serwisu

§1 Definicje

Regulamin - niniejszy dokument określający warunki korzystania z Serwisu przez Użytkownika

Serwis - strona internetowa o charakterze informacyjno-rozrywkowym działająca pod adresem https://testywiedzy.eu

Administrator - osoba fizyczna odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu

Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i świadomie korzysta z Serwisu

Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące Użytkownika lub wszelkie informacje możliwe do zidentyfikowania Użytkownika

Usługa - udostępnienie Użytkownikowi Wyniku Testu

Wynik Testu - interpretacja odpowiedzi udzielonych przez Użytkownika podczas rozwiązywania Testu

§2 Postanowienia ogólne

Serwis udostępnia Użytkownikowi testy wiedzy, za które nie jest pobierana opłata oraz świadczy Usługę polegającą na odpłatnym otrzymaniu Wyniku Testu. Użytkownik korzystając z Serwisu oraz przystępując do rozwiązywania testu każdorazowo oświadcza, że zna i akceptuję niniejszy regulamin oraz politykę prwywatnośći znajdującą się pod adresem https://testywiedzy.eu/polityka-ciasteczek

§3 Przedmiot i zakres Usług

Serwis udostępnia artykuły oraz testy o dowolnej tematyce. Użytkownik wybiera test i przystępuje do jego rozwiązania poprzez udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania. Testy mają charakter humorystyczny i nie stanowią rzetelnej odpowiedzi na zadawane pytania.

§4 Odpowiedzialność Administratora

Administrator oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby Usługa świadczona w Serwisie była na jak najwyższym poziomie oraz dostępna z dowolnego Urządzenia. Jednocześnie gwarantuje dostęp do Serwisu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu w celach prac aktualizacyjnych, serwisowych w dowolnej chwili. Wszelkie przerwy w działaniu Serwisu zostaną wcześniej zakomunikowane Użytkownikowi na stronie Serwisu http://testywiedzy.eu/artykuly. Wyjątek stanowią prace administracyjne niezależne od Administratora.

Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzyjne wynikające ze świadczenia Usługi w Serwisie. Wynik Testu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek działań decyzyjnych, jest on wyłącznie interpretacją odpowiedzi Użytkownika i stanowi on wyłącznie informację rozrywkową.

§5 Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem. W przypadku jakichkolwiek prób mających na celu uszkodzenie, zniszczenie Serwisu przez Użytkownika, mogą zostać podjęte wobec niego wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

§6 Reklamacje

Reklamacje Użytkownik może składać z tytułu niedotrzymania przez Administratora warunków Usługi określonej w regulaminie. Reklamację należy wysłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@testywiedzy.eu o tytule „Reklamacja”. Reklamacje można składać w terminie do 14 dni od dnia dokonania opłaty, bądź dnia w którym Usługa została wykonana bądź miała być wykonana. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni, od momentu jej dostarczenia. W przypadku nie rozstrzygnięcia reklamacji w w/w terminie, Administrator powiadomi Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym czasie rozstrzygnięcia reklamacji

§7 Postanowienia końcowe

Regulamin może być zmieniany przez Administratora w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie http://testywiedzy.eu/regulamin i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.